इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए
Call +918062265404 to order.
Call +918062265404 to order.

पावर टिलर

बहुपयोगी पावर टिलर-

पावर टिलरमधील रोटोव्हेटरचा वेपर नांगर्ट, ढेकले इलेक्ट्रोन करने, जूनया पिकांचे स्ट्राल काढाने, चिखलनी करण्यासाथी केला जातो। यामधील अर्ध-समुच्चय कुदालइसाराखे फाळ हे कोर्डी नांगर्ट, तन्नियंत्रण, तरल नांगर्ट यासाथी वापरले जात। कल्टीव्हेटर ही मशीनरी फ़लाबाग, वनशेतीमधिल मशागातीसाथी उपयुक्त है. वे और मजूरांची बचत त्सेच पशुशक्तीला पर्याय म्हानून शेतकऱयांसाथी पावर टिलर ने यंत्र विकसित किया है। या यंत्रवतार कॉर्डी नांगरानी, ​​चिखलनी, मशागत और मशागत के अंतर्गत, पन्याचा पंप चालवान्यापसून ते कीडनेक फवारनिची काम करता है। याचब्रोबरीने वुटुक, भट भरदानी, उसाचे चरक चालवने ही सर्व कामे करणे डेसील शाक्य आहे.

पावर टिलार्चे मुख्य भाग 1) इंजन,2) शक्ति संचार यंत्र,3) ब्रेक और स्टिरिंग सिस्टम,4) गति नियंत्रण व्यवस्था 5) ट्रांसमिशन चाके इ. रोटाव्हेटर ः 1) रोटोव्हेटर हे पॉवर टिलार्चे मुख्य अजार् आहे. रोटोव्हेटरचा वेपर नांगरट, ढेकले मोनोकारे, जूनया पिकांचे स्ट्राम्प काढाने, चिखलनी करण्यासाथी केला जातो। 2) यामध्ये 12ते 22 या संखयेत फल जोडन्याची सोय केलेली असते। यामधीलेरे अर्धवृत्ताकार कुदालइसाराखे असना फाळ हे कॉर्डी नांगर्ट, तन्नियंत्रण, पूरा नांगरटिसाथी वापरले जातत। विळ्याच्या शाचाचे फाळ तसेच तोंदला वजता असनारे चपटे फाला चिखलनिसति वापरले जास्तत. 3) कल्टीव्हेटर ही मशीनरी फ़लाबाग, वनशेतीमधील मशागातीसथी उपयुक्त है। पावर टिलरमुले आंत्रमशागातिची कामे वेएट पूर्णघटना।

पावर टिलरचे व्यवस्थापन 1) जीन व एअर क्लिनरामधील तेलाची पाटळी वेलेवर तपसावी। ती कम असल्यास बरोबर करून घ्यावी. 2) इंजीन फाउंडेशन और चासिचे नट-बोल्ट घाट बसवावेट। चक व दातांचे नट बोल्ट घट्ट बसवावेट। 3) चाकामदिल हवेचा दब वेळोवेळी तपसावा। प्रमाणित दाबैतकी चाकामेते हवावी। 4) पावर टिलरच्या व्ही बेल्टचा तान तपसून घ्यावा। बेल्टच्या मध्यभागी दाबल्यान्न्तर 12 मि.मि. पेकसा जस्ट दबला जानर नहीं, आशा प्रकारे बेल्ट घटत करावा। 5) गियर बॉस्केटबॉल, वास्तविक चेनमधील तेलाची पातळी तपसावी, त्सेच नियमितपने ऑयल फिल्टर, डिझेल फिल्टर और इंजीन ऑयल बदलाव। 6) इंजिनमेथे तंदिच्या दिवसांत एस.ई.ई. 30 व उन्हाळायत एस.ए.ई. 40 प्रतिचे वंगा तेल वापरावे. 7) गियर बॉस्केटबॉल मध्यस्थ एस.ई.ई. 90 प्रतिचे तेल वाष्प। हे तेल 150 तासंनन्तर परिवर्तन। 8) वेलोवेई रलच-शाफ्ट, रलच रोड, टेलव्हिल बुश, ऍ रिलेलेटर केबल याना तेल दयावे। 9) रोटाव्हेटर फ़्लोचाच्या ग्रीस कपामधील ग्रगु दर 25 तासांच्या कमांन्तर बदलावे।

 

पावर टिलर चालवताना घ्यावयाची काळजी ः 1) पॉवर टिलर विकट घेतलयानान्तर सोबत मिळनारी माहिती पुस्तिका कावीजी डेक वाचा. सर्व भाग व साँची माहिती करूँ घ्या। 2) पूर्व यंत्र का उपयोग करने से पहले कुछ भाग धीमी गति से चलते हैं. सचेच झिजलेले, टुटलेले बदलाव भागेत. 3) पावर टिलर चालविन्या ईस्टर्न सर्व शील्ड व गार्ड नितपाने बसविल्याची भोजन करावी। 4) शेतात् वापरा ईस्टर्न पावर टिलरच्या ताकीमेते इधन भरावे। इंजिन थंड असतानाच इंधन भरावे. 5) पावर टिलर चालू कर दिया गया एस्टाना डेप्थ रेगुलेटर चालू अवस्थित है, याची हितग्राही चालू करावा म्हान्जे अपघाट होनार नहीं। 6) पावर टिलर चालविटाना फिराना भागानपासून हत और पाय यांचा डिफ्रेंस करावा। विशेष रूप से रोटाव्हेटर जोडला अस्ताना पाय रोटाव्हेटरच्या फिरानाऱ्या दात्यांमध्ये एडकनार नहित, याची छात्र घावी। 7) जमीन ओली एसेल, तर पॉवर टिलर चालवु नये। काम करित अस्ताना मध्यच अथाथा एलियास पावर टिलर तुरंत बंद करावा। 8) पावर टिलर चालू स्थिति में सोडून जाऊ नये। पावर टिलर परिवहन मुक्त करावे. 9) पावर टिलरवर काम करीत अस्ताना अंगावर सैल कपडे वापरू नयेत। त्सेच तोंदावर और डोक्यवर चांगल्या कपड्याने गुंडाळून घ्यावे। 10) हर वेली नांगर्ट किंवा इतर कामे जाल्यान्न्तर चेस, गियरबॉक्स, रोटोव्हेटर यान्चे नैटबोल्ट घट्ट करून घ्यावेत। 11) नांगरटीच्या वेळी बिजली नियंत्रक करनारे चक जुळवून पोर्टेबल बिजली नियंत्रण करावी. 12) बांधावारून या घसरत्या रानात चढ-उतारताना रोटोव्हेटर बंद करावा। 13) रोटोव्हेटरमाधिल गावट, कचरा, पिकांचे राहिलेले स्ट्रेंथ काढ़ाताना पावर टिलार्चे इंजन पूर्णपने बंद थेवावे।

पॉवर टिलरचे फायदे ः

1) पावर टिलरला रोटाव्हेटर जोडून भूमि भुसभुषित येते।

2) एकाचवेळी नांगरानी और ढेकले फोडने ही दोहनी कमेहत, तमुळे ढेकळे फोडन्यासाथी जामिनी स्वतंत्रपने कुळवाच्या पाळ्या घालन्याची आश्वासन्यकता राहत नहीं।

3) फलबागांमध्ये आंतरामशागत्ताना दाहा ते 15 सेन.मी. असली पर्यंत तन समूळ काढले जाते हैं. याद्वारे 95 टक्के क्षेत्रान्तिल तन्निर्मूलन करता येते। तसेच फळझडांच्या कलून सुरक्षापने काम करता है येत असल्याने झडांच्या फंडा मोदत नहीं।

4) भातशेती मध्ये रोटाव्हेटरच्या सहाएने चिखलनिचे काम सुगमता व प्रभावशालीपने येते।

5) पावर टिलरचलित बाउपिक टोकन मशीन का उपयोग करून भुइमुग, सूर्यफूल, कर्डाई, सोयाबीन, मका, तूर, हरभरा, ज्यूरी, गहू इत्यादी पिकांची टोकन येतेते।

6) वनशेती मध्ये झाड़े लावण्यासाथी तासेच फलझादान्च्या लागावडीसाथी खड्डे घेन्याचे काम पावर टिलरनेडेटा येते। हे खड्डे खोदन्याचे मशीनरी पावर टिलरच्या पुढिल बाजूस जोडता येते। या यंत्रद्वारे 30 से.मी. व्यास वी 45 सेन.मी. असलीचे खड्डे खोता येतात.

7) ट्रैक्टरप्रमाणे पावर टिलरला ट्रॉली जोडून शेट्टीमालाची वाहटुकेटा येते।

8) शक्ति तिलारच्या मागिल बाजूस भात मळणीयंत्र जोडून विपरीता येते।

9) फलबाग त्सेच वनशेतिमध्ये आंत्रमसगातीसाथी पाच दातांचा कल्टिव्हेटर उपलब्ध है। कल्टिव्हेटरच्या सहैयने 15 सें.मी. गुणवत्तापर्यंत मशागातिची गुणवत्तापूर्ण कमी-जास्तकता येते। एका दिन 1 ते 1.25 ह संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए।

10) पानी उपसंन्याचा पंप, कदबा कटर, पिठाची गिरनी, गावत कपन्याचे यंत्र, बिल्डर इत्यादीनचा वापर पावर तिलर्च्या सहायने येतो।

पिछला लेख पावर टिलर सूचना

एक टिप्पणी छोड़ें

* आवश्यक फील्ड्स

Prouduct Catagory

View All